Takács László

 

Iskolai végzettség:

Habilitáció, Debreceni Egyetem, Nyelvtudományok (anyakönyvi szám: 31/2006. Hab., OKM azonosító: FI 17198) (2006)
ógörög szakos filológus, ELTE BTK (2001)
nyelvtudomány kandidátusa, ELTE BTK (1999)
latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, ELTE BTK (1993)
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, ELTE BTK (1993)
 

Díjak, ösztöndíjak:

2008 Osztrák Tudományos Akadémia kutatói ösztöndíja
2004-2007 Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
2004 Erasmus Oktatói Mobilitási Ösztöndíj
2003 Lénárd Sándor-díj (Magyar Ókortudományi Társaság)
2002 Bolyai Emléklap
1998-2001 Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
1994-1995 Herder-ösztöndíj (Universität-Wien) (Borzsák István akadémikus ösztöndíjasaként)
1993-1996 MTA TMB levelező ösztöndíjas
1993 OTDK – megosztott 1-2-3. díj
1993 Eötvös pályázat I. díj
 

Szakmai tapasztalat:

2001-2009 Eötvös József Collegium, szakkollégiumi igazgató
2007- egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
1999- egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
1996-1999 egyetemi tanársegéd, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
1993-1996 MTA Ókortudományi kutatócsoport (fiatal kutató)
 

Oktatói tevékenység:

2000-2009 latin szakos és nyelvórák (Eötvös Collegium)
1995- latin szak (PPKE BTK)
1995-1997 latin nyelv (ELTE BTK)
1993-1994 latin nyelv (ELTE BTK)
1992-1994 latin nyelv (Eötvös Collegium)
1992-1994 magyar nyelv és irodalom (Eötvös Gimnázium)
 

Tudományos pályázatok:

1998-2002 OTKA (F 0228) Szent Jeromos és a Vergilius-kommentárok
2002-2006 OTKA (T 052464) Nero és kora
2001-2004 Széchenyi terv-pályázat (résztéma-felelős): A klasszikus görög-római ókor a magyar művelődésben és tudományban
2001-2004 FPI: A hellénisztikus görög irodalom és hatása Rómában
 

Publikációs pályázatok:

2005 Seneca III. OM Tankönyvpályázat
2004 Szent Jeromos: Levelek OM Tankönyvpályázat
2003 Seneca II. OM Tankönyvpályázat
 

Konferencia-szervezési pályázatok:

2002 V. Magyar Ókortudományi Konferencia OTKA konferencia-szervezési pályázat
 

Tudományos tevékenység és tagságok:

Magyar Ókortudományi Társaság, tag (1995-2009, választmányi tag)
Magyar Patrisztikai Társaság, tag
Magyar Neolatin Társaság, tag
MTA Klasszika-filológiai Bizottság, tag
OKÉV Latin OKTV Bizottság
Élet és Tudomány, Tudományos Tanácsadó Testület tagja
Societé internationale des études neroniennes (SIEN) (elnökségi tag)
Acta Antiqua (szerkesztőbizottsági tagság)
 

Konferencia-szervezések:

2009 Irodalom és természettudomány az ó- és középkorban (2009. november 19.)
2008 Ember a reneszánszban (Piliscsaba, november 13.)
2008 Szakkollégium – Tehetség – Kiválóság (EJC, november 7.)
2007 Tudós tanárok az Eötvös Collegiumban (Eötvös Collegium)
2007 Schola Europaea – Európa értékei – az értékek Európája (EJC – PPKE BTK – DE BTK)
2006 56-os emlékkonferencia (Eötvös Collegium)
2005 Szekfű Gyula és nemzedéktársai a magyar történettudományban (Eötvös Collegium)
2004 Tudományos tanácskozás Keresztury Dezső születésének centenáriumán (Eötvös Collegium)
2003 Bollók János Emlékkonferencia (Eötvös Collegium)
2002 V. Magyar Ókortudományi Konferencia
2002 Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtudomány (Eötvös Collegium)
2001 Konferencia Caesar születésének 2100. évfordulóján (Debrecen-Piliscsaba)
1998 Kapitánffy István Emlékkonferencia
1998 Pagan forms – Christian content (nemzetközi konferencia, Piliscsaba)
1998 Debrecen-Piliscsaba – tudományos tanácskozás
 

 

Publikációs lista

Kötetek:

 • Irodalmi élet a Nero-kori Rómában. Piliscsaba: PPKE BTK, 2003, 282. (Auctores Graeci et Latini)

Szerkesztett kötetek, fordítások:

 • Seneca Lucius, Annaeus: Seneca prózai művei. 1. köt. Vigasztalások; Erkölcsi levelek. Ford. Bollók János, Kopeczky Rita, Kurcz Ágnes, Németh András, Révay József, Sárosi Gyula, Takács László, az utószót írta és a jegyzeteket – a fordítók és Bollók János megjegyzéseinek felhasználásával – összeáll. Takács László. Budapest: Szenzár, 2002, 744.
 • Seneca Lucius, Annaeus: Seneca prózai művei. 2. köt. A bölcs állhatatossága; A boldog élet, A visszavonultságról, A jótéteményekről; Az élet rövidsége; A nagylelkűségről; A gondviselésről; A haragról; A lelki nyugalomról; Természettudományi kutatások; Töredékek. Ford. Bollók János, Kopeczky Rita, Kovács Mihály, Szőke Ágnes, Takács László, a névmutatót és a jegyzeteket – a fordítók megjegyzéseinek felhasználásával – összeáll. Takács László. Budapest: Szenzár, 2004, 852.
 • Hieronymus Sophronius, Eusebius: Levelek. 1–2. köt. Szent Jeromos. Szerk. Takács László. Ford. Adamik Tamás, Puskely Mária, Takács László, az utószót írta és a jegyzeteket összeállította Takács László. Budapest: Szenzár, 2005, 500 + 580.
 • Seneca Drámái III. köt. Ford. Eiler Tamás, Ferenczi Attila, Jánosy István, Kárpáty Csilla, Kőrizs Imre, Ruttner Tamás, Szilágyi János György, Tordai Éva. Szerk. Ferenczi Attila, Takács László. Budapest, 2006.

Kötetbeli tanulmányok:

 • „A római irodalom története: általános megfigyelések és kutatási beszámoló”, in Bevezetés az ókortudományba. 4. Red. Ladislaus Havas et Emericus Tegyey. Debrecen: Kossuth Egy. K., 2001, 101–387. (Havas Lászlóval és Tegyey Imrével közösen)
 • „Hieronymus és Bonosus”, in Studia Patrum: a Magyar Patrisztikai Társaság I. tudományos konferenciája az ókori kereszténységről. Kecskemét, 2001. június 21–23. Szerk. Nemeshegyi Péter és Rihmer Zoltán. Budapest, 2002, 241–247.
 • „Eustochium ajándékai: Szent Jeromos 31. levele” in Tudom, kinek hittem: patrisztikus tanulmányok. Szerk. Frenyó Zoltán. Budapest: L’Harmattan, 2003, 151–167.
 • „Az akadémiai Lucanus-pályázat”, in A klasszikus görög-római ókor a magyar művelődésben és tudományban: tanulmányok. Szerk. Krähling Edit. Budapest: Szenzár, 2003, 175–230.
 • „Vergilius Georgicájának fordításai a XVIII-XIX. század fordulóján”, in A klasszikus görög-római ókor a magyar művelődésben és tudományban: tanulmányok. Szerk. Krähling Edit. Budapest: Szenzár, 2003, 107–153.
 • „Átváltozás és széthullás: megjegyzések Seneca 114. erkölcsi leveléhez”, in Γενεσια [Genesia]: tanulmányok Bollók János emlékére. Szerk. Horváth László, Laczkó Krisztina, Mayer Gyula, Takács László. Budapest: Typotex, 2004, 637–650.
 • „Ex ancilla domina”, in Companion to the History of the Neo-latin Studies in Hungary. Szerk. Bartók István. Írta Bartók István, Guitman Barnabás, Kiss Farkas Gábor, Havas László, Knapp Éva, Takács László, Tüskés Gábor. Ford. Földes György. Budapest: Universitas Publishing House, 2005, 54-63.
 • „L. Annaeus Cornutus és a kortárs költészet”, in Hedypathetica. Tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből. Szerk. Krähling Edit, Budapest, 2005, 319-334.
 • „A hellénisztikus irodalomeszmény Nero korában”, in Hedypathetica. Tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből. Szerk. Krähling Edit, Budapest, 2005, 335-354.
 • „Vergilius Aeneisének allegorikus értelmezése és Aeneas alakjának kritikája”, in Hedypathetica. Tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből. Szerk. Krähling Edit, Budapest, 2005, 355-380.
 • „Catullus 109. carmene”, in Hedypathetica. Tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből. Szerk. Krähling Edit, Budapest, 2005, 381-390.
 • „Néhány gondolat a 64. carmen ekphrasisáról”, in Hedypathetica. Tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből. Szerk. Krähling Edit, Budapest, 2005, 391-398.
 • „Sero cognovit – Persius és Seneca meg Quintilianus”, in 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk. Mártonfi Attila, Slíz Mariann és Papp Kornélia, Budapest, 2006, 518-522.
 • „Az Epistulae morales mint történeti forrás”, in Classica – Mediaevalia – Neolatina; Acta conventus diebus undecimo et duodecimo mensis Maii anno MMIV Debrecini habiti. Ed. Ladislaus Havas et Emericus Tegyey, Debrecini MMIV, 209-219.
 • „Szamárfülű delfin avagy Auriculas asini quis non habet”, in Ünnepi kötet Szörényi László 60. születésnapjára [megjelenés előtt]
 • „Hellenismus und Philhellenismus im Kreis von Cornutus”, in Collection Latomus volume 305 – 2007. Éd. Yves Perrin. Bruxelles: Éditions Latomus, 312-322. (Dirigée par C. Deroux et J. Dumortier-Bibauw.)
 • „Kőszegi Rájnis József utolsó latin nyelvű verse”, in Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk. Maczák Ibolya. Piliscsaba: PPKE BTK, 2007. 322-325.
 • „»Vellem litteras nescirem« Seneca, De clementia 2, 1, 2”, in Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Az ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékének kiadványa. Szerk. Déri Balázs, Budapest, 2008, 201-206.
 • „Megjegyzések Gyöngyösi István Ovidius Penelope Ulissesnek című művének fordításához”, in Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Humanizmus és Gratuláció. Szerk. Császtvay Tünde, Nyerges Judit, Budapest, 2009, 437-444.
 • „Nero és Alexandria”, in A Danubio ad usque Gangen. Klasszika-filológiai, indológiai és magyar kultúrtörténeti tanulmányok. A 80 éves Vekerdi József köszöntésére. Szerk. Bangha Imre és Mészáros Tamás, Budapest, 2009, 121-128.
 • „Schuldbewusstsein und clementia”, in Schola Europaea – Les valeurs de l’Europe – l’Europe des valeurs, Classica – Mediaevalia – Neolatina III. Ediderunt Ladislaus Havas – Ladislaus Takács – Emericus Tegyey. Debrecini et Budapestini, 2009, 137-144.

Folyóiratbeli tanulmányok:

 • „Hány évig írta Vergilius az egyes műveit?”, Antik tanulmányok, 40 (1996) 125–131.
 • „Az Aetna leírása Vergilius és Silius Italicus eposzában”, Antik tanulmányok, 42 (1998) 129–136.
 • „Seneca e Girolamo”, Aevum antiquum, 13 (2000) 323–333.
 • „Das Angst-Motiv in der Tragödie Octavia von Pseudo-Seneca”, Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 41 (2001) 393–401.
 • „L. Annaeus Cornutus egyik töredékének története”, Antik tanulmányok, 46 (2002) 127–139.
 • „Caesar’s De analogia und die römische Dichtung”, Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 38–39 (2002–2003) 215–224.
 • „The presents of Eustochium (Letter 31)”, Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 43 (2003) 211–228.
 • „The story of a fragment of L. Annaeus Cornutus”, Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 44 (2004)1 35–46.
 • „Catullus C. 109.”, Acta Universitatis Szegediensis. Acta antiqua et archaeologica. 29 (2005). Studia Catulliana: in memoriam Stephani Caroli Horváth (1931–1966), 44–49.
 • „Megjegyzések a tacitusi Agricola 24. caputjában szereplő ex eo értelmezéséhez”, AntTan, 50 (2006), 87-92.
 • „Metamorphosis and disruption, Comments on Seneca’s 114th Epistula Moralis”, ActaAntHung, 45, 2005, 399-411.
 • „Mit nem mondott Lucanus Persius költeményeiről”, AntTan, 51 (2007) 299-308.
 • „The Ancient Biography of Aules Persius Flaccus or the so-called Vita Persii de commentario Probi Valeri sublata”, ACD, 43 (2007) 183-187.

Recenziók:

 • „Roman epic. Ed. A. J. Boyle”, Antik tanulmányok, 39 (1995) 160–162.
 • „Sibylle Tochtermann: Der allegorisch gedeutete Kirke-Mythos”, Antik tanulmányok, 41 (1997) 211–214.
 • „Puskely Mária: A női monachizmus kezdetei a Római birodalomban”, Vigilia, 66 (2001) 12960.
 • „Christoph Schubert: Studien zum Nerobild in der lateinischen Dichtung der Antike”, Antik tanulmányok, 46 (2002) 292-293.
 • „Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában. Lénárd Sándor írásai a nyelvekről. Szerk. Siklós Péter és Terts István, Budapest 2003, 324 l.”, Antik tanulmányok, 48 (2004)1/2 193–194.
 • „Richard F. Thomas: Virgil and the Augustan Reception, Cambridge 2001, XX+324 l.”, Antik tanulmányok, 48 (2004)1/2 194–195.
 • „Michael von Albrecht: A római irodalom története, I-II. kötet. Ford. Tar Ibolya. Budapest 2003–2004, 1514 l.”, Antik tanulmányok, 48 (2004)1/2 193
 • „Commentum Cornuti in Persium. Recognoverunt et adnotatione critica instruxerunt W. V. Clausen et J. E. G. Zetzel. Moraschii et Lipsiae in aedibus K. G. Saur, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, MMIV, 202 l.”, AntTan, 50 (2006) 114-116.
 • „Anneo Cornuto, Compendio di teologia greca, (Testo Greco a fronte) Saggio introduttivo e integrativo, traduzione e apparati di Ilaria Ramelli, Milano 2003. 608 l.”, AntTan, 50 (2006) 113-114.
 • „Edward Champlin: Nero, Cambridge (Massachusetts) – London (England) 2003. 346 l.”, AntTan, 50 (2006) 120-122.
 • „Victoria Emma Pagán: Conspiracy narratives in Roman History, University of Texas Press, Austin 2004. 198 l.”, AntTan, 51 (2007) 196-197.
 • „James E. G. Zetzel: Marginal Scholarship and Textual Deviance, The Commentum Cornuti and the early scholia on Persius. Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London, Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement 84, London 2005. 242 l.”, AntTan, 51 (2007) 197-199.
 • „Rockenbauer (Zoltán): Márffy”, Élet és Tudomány, 23 (2007).
 • „A. J. Boyle: Roman Tragedy. An Introduction to Roman Tragedy, Routledge, New York. 2006. 308 l.”, AntTan, 51 (2007) 321-322.
 • „Alain M. Gowing: Empire and Memory, the Representation of the Roman Republic in Imperial Culture, Cambridge UP, 2005, 178 l.”, AntTan, 51 (2007) 322-323.
 • „Scott McGill: Virgil Recomposed. The Mythological and Secular Centos in Antiquity. Oxford University Press 2005. APhA, ACS, Volume 48. XXVIII+232 l.”, AntTan, 51 (2007) 323-324.
 • „Székely Melinda: Kereskedelem Róma és India között”, Élet és Tudomány, (2008)

Beszámolók, cikkek:

 • „Kutatási beszámoló: Hieronymus és Aelius Donatus Vergilius-kommentárjai (OTKA F 029866)”, Antik tanulmányok, 48 (2004) 1/2., 211–213.
 • „Az Eötvös József Collegiumról”, Magyar Tudomány, (2005)5 614–617
 • „Tehetséggondozás az Eötvös József Collegiumban”, in Tehetségondozás a tudományban. Magyar tudományosság külföldön 12. Szerk. Berényi Dénes. Budapest: Az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottsága, 2005, 7-14.
 • „Róma lángokban”, Élet és Tudomány, 2007. aug. 24., 34. sz., (LXII) 1072-1074.
 • „In memoriam Stephani Borzsák”, Heti Válasz, 2007. dec. 20., 51-52. sz., 64.
 • „Búcsú Borzsák Istvántól, AntTan, 52 (2008) 7-8.
 • „Tehetséggondozás az Eötvös József Collegiumban”, Educatio, 18 (2009) 165-173.