Páji Gréta

Végzettség

2013 - Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, ELTE BTK
2016 - Abszolutórium az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Magyar nyelvészet programján, névtan alprogramon

Tudományos tevékenység, oktatás

 • 2014 - Az Apor-kódex betűhű átírást tartalmazó kiadását előkészítő munkacsoport tagja.
 • 2014–2015 - A Pesti Bölcsész Akadémia nyelvészeti tárgyú kurzusainak szervezője Kocsis Zsuzsannával közösen
 • 2014. okt. 9–10., ELTE BTK, 10. Félúton konferencián való részvétel – A Sárszeg helynevek kontextuális hasonlóságai és különbségei a Kosztolányi-életmű szövegeiben címmel
 • 2015. okt. 8–9., ELTE BTK, 11. Félúton konferencián való részvétel – Névválasztások és névváltoztatások Kosztolányi Dezső szépprózai műveiben címmel
   

Kutatási terület

 • Kosztolányi Dezső írói névadása (készülő doktori disszertáció)
 • Új szempontok és vizsgálati lehetőségek keresése az írói névadás kutatásában
   

Publikációs lista 

Szerkesztett kötetek

 • Magyar névkutatás a 21. század elején. Szerkesztette: Farkas Tamás és Slíz Mariann. Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. Budapest, 2015. [Szerkesztő munkatársaként való részvétel]

Forrásgyűjtés, bibliográfia összeállításában való részvétel

 • Szerk. Arany Zsuzsanna, Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 3. Budapesti magazinok, heti-és havilapok 1. Ráció Kiadó. Budapest, 2010.
 • Szerk. Arany Zsuzsanna – Dobás Kata, Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 4. A budapesti sajtó anyaga 2. (A-E) Ráció Kiadó. Budapest, 2011.

Folyóiratszemle

 • Páji Gréta 2013. Onomastica 56. (2012). Névtani Értesítő 35: 313–314.
   

Könyvszemle

 • Páji Gréta 2014. Bauko János – Benyovszky Krisztián szerk.: Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra , 2013/183. Névtani Értesítő 36: 253–255.
 • Páji Gréta  2015. Bauko János – Benyovszky Krisztián szerk.: A nevek szemiotikája. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara – Magyar Szemiotikai Társaság,  Nyitra–Budapest, 2014. 266 lap. Névtani Értesítő 37: 271–274.

 

Tanulmányok

 • Poliszém jelentésszerkezetek Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében, Névtani Értesítő, 2014/36: 159–167.

 • A Sárszeg helynevek kontextuális hasonlóságai és különbségei a Kosztolányi-életmű szövegeiben. In: Kocsis Zsuzsanna – Németh Luca Anna – Takács Edit szerk., Találkozások Félúton. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának 10. Félúton konferenciáján elhangzott előadások tanulmánykötete. ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2016, 80–91.

 • Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján. Névtani Értesítő 38. [megjelenés előtt]

 • Az írói névadásbeli változtatások lehetséges okairól és az olvasói asszociációkról Kosztolányi Dezső szépprózai művei kapcsán. In: Kocsis Zsuzsanna – Krizsai Fruzsina – Németh Luca Anna szerk., Félúton 11. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája 2015. október 8–9. [megjelenés előtt]

 

Könyvkritikák

 

 

Beszámolók